Line dancer. Palavas, 2008.
Palavas-Les-Flots. France, 2008.